(อย่างไม่เป็นทางการ)
แบบแบ่งเขต
รายชื่อและคะแนนของผู้สมัครทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร
มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 37  เขต  
          วันที่ประกาศให้ทำการเลือกตั้ง 6 มกราคม 2544
@ เลือกตั้งใหม่ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2544
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรค คะแนน
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 1   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 16:01:59
7   นายศิริ หวังบุญเกิด   ไทยรักไทย 24,557
16   นายวุฒิชัย พรรณเชษฐ์   ประชาธิปัตย์ 22,269
18   นายเอกศักดิ์ แดงเดช   ประชากรไทย 4,041
11   นายวันชาติ ศุภจัตุรัส   ถิ่นไทย 3,365
21   นายวันชัย สอนศิริ   ชาติพัฒนา 3,160
9   นายสุวิทย์ ธนาปกิจ   ชาติไทย 546
5   พล.อ.ท.กล้าหาญ มณีกุล   ความหวังใหม่ 427
28   นายศิริพงศ์ ม่วงยิ้มพงษ์   ไทยมหารัฐ 65
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 2   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 15:19:18
7   นายกฤษฎา สัจจกุล   ไทยรักไทย 25,089
16   นายนพพนธ์ สุขประพฤติ   ประชาธิปัตย์ 9,878
18   นายสุเชษฐ์ สุนทรเวช   ประชากรไทย 9,128
21   นายพจน์ ลักษณสมพงศ์   ชาติพัฒนา 2,086
5   น.ส.วราภิรมณ์ ดานุสวัสดิ์   ความหวังใหม่ 722
9   นายณัฐพล วนาโรจน์   ชาติไทย 523
13   นายสมชาย ชมะโชติ   ราษฎร 405
28   นายนัฐวุฒิ จันทเขต   ไทยมหารัฐ 72
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 3   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 16:00:18
7   นางลลิตา ฤกษ์สำราญ   ไทยรักไทย 27,822
16   นายเศกสม บัณฑิตกุล   ประชาธิปัตย์ 13,753
21   นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์   ชาติพัฒนา 11,466
18   ร.ต.อ.รัชนารถ กิตติดุษฎี สังข์ประไพ   ประชากรไทย 8,259
11   นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์   ถิ่นไทย 4,580
9   น.ส.นันทกา ยุกตะนันทน์   ชาติไทย 697
5   นายทวิบูรณ์ หอมเย็น   ความหวังใหม่ 508
13   นายอมรศักดิ์ จันทร์ทรง   ราษฎร 139
28   นายวุฒิชัย พลอินทร์   ไทยมหารัฐ 80
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 4   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:18:46
7   นางกรรณิกา ธรรมเกษร   ไทยรักไทย 24,590
16   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์   ประชาธิปัตย์ 14,243
21   นายยอดมนู ภมรมนตรี   ชาติพัฒนา 5,285
11   นายพรชัย ธาตวากร   ถิ่นไทย 3,353
18   นายสิปปกร ขาวสอาด   ประชากรไทย 2,984
9   นายปิยะ สุรมังกรวงศ์   ชาติไทย 471
28   นายไชยรัตน์ สิทธิเวชไทย   ไทยมหารัฐ 52
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 5   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 15:57:03
7   น.พ.ประจวบ อึ๊งภากรณ์   ไทยรักไทย 19,950
16   นายณัฏฐพล กรรณสูต   ประชาธิปัตย์ 17,366
18   นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์   ประชากรไทย 2,748
21   นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช   ชาติพัฒนา 1,771
11   นายนำพล คารมปราชญ์   ถิ่นไทย 1,510
5   น.ส.กรรณิการ์ โตสวัสดิ์   ความหวังใหม่ 410
9   นายสุรสิทธิ์ อมรฤทธิ์รัตนา   ชาติไทย 311
28   นายสืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์   ไทยมหารัฐ 82
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 6   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 15:36:57
16   ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร   ประชาธิปัตย์ 30,582
7   นางอรทัย ฐานะจาโร   ไทยรักไทย 24,581
18   นางพิชญ์ดา เดอเยซูซ์   ประชากรไทย 1,919
11   นายสรยศ วงศ์ทองเหลือ   ถิ่นไทย 1,563
21   นายสุรชาติ ฉัตรคุปต์   ชาติพัฒนา 1,322
5   นางนันทวัน ศิริโชติ   ความหวังใหม่ 360
9   นางปานจิต พรเจริญ   ชาติไทย 219
28   นางณัฐศจี วัจนลักษณ์   ไทยมหารัฐ 68
38   นายวีระศักดิ์ เกษรัตน์   ไทยธรรมาธิปไตย 27
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 7   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 14:08:14
16   นายเจริญ คันธวงศ์   ประชาธิปัตย์ 26,978
7   นายสำราญ ภูอนันตานนท์   ไทยรักไทย 22,437
11   นายกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา   ถิ่นไทย 3,166
21   ร.อ.อนุชิต ตันศรีสกุล   ชาติพัฒนา 2,865
18   นายธีรยุทธ์ นิ่มสกุล   ประชากรไทย 2,130
5   นางอังสนา เพชรพลาย   ความหวังใหม่ 344
15   นางประจวบ บุญเจริญ   เสรีธรรม 194
13   นายบุญร่วม สร้อยศรี   ราษฎร 98
28   น.ส.ภัควดี ลีลาสมานชัย   ไทยมหารัฐ 80
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 8   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:19:18
16   นายสมเกียรติ ฉันทวานิช   ประชาธิปัตย์ 21,450
7   นายคณวัฒน์ วศินสังวร   ไทยรักไทย 18,547
18   นายสาโรช วัฒนสโรช   ประชากรไทย 1,721
11   นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม   ถิ่นไทย 1,703
21   นายดนัย สยามวาลา   ชาติพัฒนา 1,210
5   นางภาวิณี ทิชาธนชาติ   ความหวังใหม่ 342
28   นายชาญยุทธ วิริยานนท์   ไทยมหารัฐ 59
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 9   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 14:36:29
7   นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี   ไทยรักไทย 22,215
16   นายอาณัฐชัย รัตตกุล   ประชาธิปัตย์ 17,907
18   นายศุภวัฒน์ บุญชัยวัฒนา   ประชากรไทย 3,671
5   นายนฤชา สุวรรณลาภา   ความหวังใหม่ 1,423
21   พ.ต.อ.บุศรา นนทวารี   ชาติพัฒนา 1,223
29   นายโสฬส ฑีฆะเสถียร   ศรัทธาประชาชน 431
9   นางอรวัณณ์ สุวรรณจินดา   ชาติไทย 383
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 10   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:49:30
16   นายอิศรา สุนทรวัฒน์   ประชาธิปัตย์ 23,244
7   น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม   ไทยรักไทย 23,142
11   นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์   ถิ่นไทย 4,114
18   นายชัชวาลย์ หาลำเจียก   ประชากรไทย 2,160
21   น.ส.นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ   ชาติพัฒนา 1,334
6   น.ส.ฟูรอยดา มีสุวรรณ   รักสามัคคี 736
5   น.ส.อมรทิพย์ ทองสุภา   ความหวังใหม่ 562
9   นางเฉลิมลาภ โกศิน   ชาติไทย 333
35   น.สวันดี มาลัยหอม   เกษตรมหาชน 73
28   นายบัณฑิต กตัญญุตานนท์   ไทยมหารัฐ 54
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 11   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:19:45
16   นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค   ประชาธิปัตย์ 30,466
7   น.ส.พรพรรณ ฝึกการค้า   ไทยรักไทย 29,228
18   นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์   ประชากรไทย 3,604
11   น.ส.พูนทรัพย์ ลิ่มทอง   ถิ่นไทย 3,153
21   นายสุรศักดิ์ ทรงไตรรัตนกุล   ชาติพัฒนา 1,619
9   นายวรา บัณฑุนาค   ชาติไทย 498
5   นายกู้เกียรติ พัชรนฤมล   ความหวังใหม่ 474
28   นางจำนงค์ ปัญญาสมบัติ   ไทยมหารัฐ 85
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 12   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 15:56:45
7   นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ   ไทยรักไทย 34,857
16   นายสัญญา สถิรบุตร   ประชาธิปัตย์ 22,809
18   น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล   ประชากรไทย 8,121
11   นายอัศวิน อภัยวงศ์   ถิ่นไทย 6,062
21   นายสุธาบดี สัตตบุศย์   ชาติพัฒนา 4,620
9   นางทับทิมสยาม สงวนเดชสกุล   ชาติไทย 914
5   นายสิทธิโชค อัศวดิลกกุล   ความหวังใหม่ 572
13   นายแนบ สุดสงวน   ราษฎร 247
15   น.ส.รัชฎา วรรณปักษ์   เสรีธรรม 212
37   นายสัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา   สยาม 62
28   น.ส.วรรณรัตน์ โล้วิชากรติกุล   ไทยมหารัฐ 59
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 13   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:06:37
7   น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี   ไทยรักไทย 23,577
16   น.ส.ศิรินันท์ เสนาขันธ์   ประชาธิปัตย์ 11,756
21   นางอารีรัตน์ เลาหพล   ชาติพัฒนา 8,973
18   นายสุวิช ชมพูนุทจินดา   ประชากรไทย 4,857
11   นายสุธรรม นทีทอง   ถิ่นไทย 3,475
9   นายสิทธิชัย แม้นเจริญ   ชาติไทย 713
5   นายบุญเลิศ สุวรรณเสนีย์   ความหวังใหม่ 400
15   นายวีระ ผลวัฒนะ   เสรีธรรม 140
28   นายอารีศักดิ์ ปัญญาพาสุข   ไทยมหารัฐ 67
36   นายสมชาย หอยมุข   พลังเกษตรกร 29
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 14   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 14:09:59
7   ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล   ไทยรักไทย 27,246
16   นายสุทธี โพธิ์นฤมิต   ประชาธิปัตย์ 9,925
18   นายสุมิตร สุนทรเวช   ประชากรไทย 7,824
9   นายปรีชา ผลชมภู่   ชาติไทย 6,059
21   นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา   ชาติพัฒนา 5,613
13   พล.อ.อ.ประชุม ฉายศิริ   ราษฎร 4,184
11   นายสนั่น สุขเกษม   ถิ่นไทย 2,914
15   นายธนภณ โตโชติสิน   เสรีธรรม 135
28   นายมรกต สมุทคีรี   ไทยมหารัฐ 98
35   นายสุคุณ จำรูญศิริ   เกษตรมหาชน 53
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 15   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 14:15:23
7   นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง   ไทยรักไทย 22,541
21   นายฉมาดล หงสกุล   ชาติพัฒนา 21,353
16   นายจีรวัฒน์ เรืองรอง   ประชาธิปัตย์ 7,783
18   นายสันติ แม้นเหมือน   ประชากรไทย 4,917
11   นายปริญญา เกษะศิริ   ถิ่นไทย 3,559
5   ว่าที่ พ.ต.ท. สุกัญญา ณรงค์วิทย์   ความหวังใหม่ 935
13   พล.อ.ท.เลิศ กฤษณเกษกุล   ราษฎร 827
9   นายอรรถวิท ธรรมรัตน์เนติ   ชาติไทย 364
15   นายสุธรรม รองรัตน์   เสรีธรรม 346
28   นายมงคล บุญล้อม   ไทยมหารัฐ 59
29   นายสมคิด เอมะพัฒน์   ศรัทธาประชาชน 26
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 16   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 15:27:08
7   นายอนุสรณ์ ปั้นทอง   ไทยรักไทย 33,780
16   นายสุริยะ ศึกษากิจ   ประชาธิปัตย์ 14,982
18   พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย   ประชากรไทย 12,385
21   นายประเวช รัตนเพียร   ชาติพัฒนา 9,991
11   น.ส.ฑิชาพร สุจริตกุล   ถิ่นไทย 3,831
5   พันโทปิติพัฒน์ พันธุ์สิงห์   ความหวังใหม่ 909
9   น.ส.วราภรณ์ ไชยานนท์   ชาติไทย 460
28   นายคัคนานต์ วิชัยสวัสดิ์   ไทยมหารัฐ 94
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 17   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 16:59:22
7   นายประมณฑ์ คุณะเกษม   ไทยรักไทย 24,512
16   นายนพดล ปัทมะ   ประชาธิปัตย์ 17,823
18   นายชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ   ประชากรไทย 3,813
11   นายทินกร รุจิณรงค์   ถิ่นไทย 2,913
21   นายนพ สัตยาศัย   ชาติพัฒนา 2,261
9   นางประภัสสร วรวรรณ   ชาติไทย 553
5   น.พ.เชาวน์ อารมย์ดี   ความหวังใหม่ 460
15   นายสุโข จันทรัตน์   เสรีธรรม 140
28   นายชาญชัย มหธร   ไทยมหารัฐ 57
35   นายนิติธร โชติพันธุ์   เกษตรมหาชน 51
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 18   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:20:12
7   น.ส.ภูวนิดา คุนผลิน   ไทยรักไทย 23,007
16   นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์   ประชาธิปัตย์ 16,687
21   นายวรวิทย์ หงวนศิริ   ชาติพัฒนา 2,765
18   นายธนัท ฮุนตระกูล   ประชากรไทย 2,661
11   นายธนัทเทพ สุดถนอม   ถิ่นไทย 2,217
5   นายอนันต์ แย้มเกษร   ความหวังใหม่ 977
9   นางชนานันท์ เกิดเจียม   ชาติไทย 437
15   นายธีระวุฒิ ลิ้มมนตรี   เสรีธรรม 132
28   นางทิพย์ประภา ใจสมุทร   ไทยมหารัฐ 50
29   น.ส.พรนภา ถาบุตร   ศรัทธาประชาชน 27
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 19   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 09:15:50
7   นายพิมล ศรีวิกรม์   ไทยรักไทย 33,247
16   นายสืบแสง พรหมบุญ   ประชาธิปัตย์ 19,386
11   น.ส.ปรีดารัชต์ ไพชนม์   ถิ่นไทย 3,426
18   นายวสันต์ ทองสุข   ประชากรไทย 3,353
21   นายสุธรรม อรุณพูลทรัพย์   ชาติพัฒนา 2,023
5   น.ส.อุ่นเรือน อารีเอื้อ   ความหวังใหม่ 866
15   นายชัยวิทย์ จิตเมตตา   เสรีธรรม 769
9   นายอนุสรณ์ บุรินทรามาตย์   ชาติไทย 465
28   น.ส.เนาวรัตน์ เสริมทอง   ไทยมหารัฐ 84
@กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 20   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 30/01/2544 เวลา 11:51:50
7   นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์   ไทยรักไทย 23,751
16   นายทิวา เงินยวง   ประชาธิปัตย์ 20,388
18   นายอำนวย นารถศิลป์   ประชากรไทย 323
11   นายกัณฑ์เอนก ปัจฉิมสวัสดิ์   ถิ่นไทย 163
21   น.ส.ขนิษฐา ขำประสิทธิ์   ชาติพัฒนา 124
5   น.ส.พรรณา วงษ์มะเซาะ   ความหวังใหม่ 69
15   น.สปภัสรา พิมานมาศ   เสรีธรรม 69
9   ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ   ชาติไทย 56
28   นายรัฐพล โสภาสพ   ไทยมหารัฐ 3
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 21   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 15:56:06
7   นายธวัชชัย สัจจกุล   ไทยรักไทย 32,518
16   นายศราวุฒิ ศรีศกุน   ประชาธิปัตย์ 17,614
21   นายบรรจง โซ๊ะมณี   ชาติพัฒนา 6,240
18   นางเย็นจิต ธนทัตกำธร   ประชากรไทย 5,514
11   นายอัครินทร์ ลิ่มประเสริฐ   ถิ่นไทย 3,399
5   นางอมริสา ตัณสถิตย์   ความหวังใหม่ 1,777
9   หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา   ชาติไทย 630
15   นายจักรวุธ บุบผา   เสรีธรรม 177
13   นางปรียาภา แสงสุรินทร์   ราษฎร 82
34   นายวิโรจน์ พูลสุข   กิจสังคม 82
35   นายอุดม ภูษาไสย   เกษตรมหาชน 55
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 22   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 15:11:44
7   นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์   ไทยรักไทย 29,803
16   นางนันทวัน ชอุ่มทอง   ประชาธิปัตย์ 24,269
11   นายวิมล ไทรนิ่มนวล   ถิ่นไทย 5,037
21   นายณรงค์ วงศ์สุมิตร   ชาติพัฒนา 4,552
18   นายเชิดศักดิ์ บุญครอง   ประชากรไทย 3,705
5   นายสมาน งามโขนง   ความหวังใหม่ 3,656
10   นายอุมาร มาดะมัน   สันติภาพ 943
9   นายอภิชาติ กมลทิพย์   ชาติไทย 653
29   น.ส.ขวัญหทัย เจริญยิ่ง   ศรัทธาประชาชน 100
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 23   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 11:26:26
7   น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์   ไทยรักไทย 28,453
16   นายชาญ เชาว์วิศิษฐ   ประชาธิปัตย์ 14,698
21   พ.ต.ต.กุลธน ประจวบเหมาะ   ชาติพัฒนา 13,235
11   นางเบญจา สุวรรณพฤกษา   ถิ่นไทย 5,311
18   นายณรงค์ พิริยอเนก   ประชากรไทย 4,888
9   พ.ต.ท.ประสิทธิ์ พุฒขาว   ชาติไทย 2,125
5   นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์   ความหวังใหม่ 645
13   นายบุญเทียน ค้ำชู   ราษฎร 437
28   นายกฤษฎา เอื้อสถาพร   ไทยมหารัฐ 93
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 24   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 16:06:11
7   นายวัฒนา เซ่งไพเราะ   ไทยรักไทย 21,539
16   นางสมิตา สรสุชาติ   ประชาธิปัตย์ 19,606
11   นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ   ถิ่นไทย 5,664
18   นายวินศักดิ์ รัตนาคม   ประชากรไทย 3,495
21   นายเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน   ชาติพัฒนา 2,247
9   นายอนุสรณ์ สรพรหม   ชาติไทย 430
5   น.ส.เกษร แสงชีวงษ์   ความหวังใหม่ 400
6   นายประพันธ์ วิภวศุทธิ์   รักสามัคคี 321
15   นายประภาส เฉลยมรรค   เสรีธรรม 163
19   น.ส.จิตติพร อภิบาลภูวนารถ   ไท 88
28   นายธาราสิทธิ์ วิบูลย์แสง   ไทยมหารัฐ 74
29   ส.อ.สมพงษ์ ตีระกิจกุล   ศรัทธาประชาชน 38
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 25   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:31:21
7   นายมงคล กิมสูนจันทร์   ไทยรักไทย 39,656
16   นายวสันต์ กระโจมทอง   ประชาธิปัตย์ 24,352
18   ว่าที่ ร.ต.นุชนาฎ หุ่นอยู่   ประชากรไทย 6,020
5   น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา   ความหวังใหม่ 5,541
21   นายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์   ชาติพัฒนา 4,470
11   นายคมกฤช สิทธิสุข   ถิ่นไทย 2,692
13   นายประวิทย์ กองแก้ว   ราษฎร 1,210
9   นายประชายุทธ ประชาอภิมุข   ชาติไทย 633
29   นายสง่า วังทอง   ศรัทธาประชาชน 146
35   นางบุญเยี่ยม ยามผาสุข   เกษตรมหาชน 57
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 26   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:20:42
7   นายวิชาญ มีนชัยนันท์   ไทยรักไทย 43,274
16   นายสมัย เจริญช่าง   ประชาธิปัตย์ 33,083
18   ว่าที่ ร.ต.ธัญจิตรา สุขเขียว   ประชากรไทย 4,205
11   นางจินตนา แจ่มจันทร์   ถิ่นไทย 2,835
21   นายสมคิด โฆษิตสมิต   ชาติพัฒนา 2,268
5   นายวิวัฒน์ สุวรรณดี   ความหวังใหม่ 1,129
9   นายสมชาติ จงผิตะ   ชาติไทย 525
6   นายปริญญา มุกทรัพย์   รักสามัคคี 505
15   พ.ท.ศรัทธา ญารักษ์   เสรีธรรม 357
28   นายอภิชาต กสิบุตร   ไทยมหารัฐ 63
29   น.ส.ประสิทธิรมณ์ จั่นเพชร   ศรัทธาประชาชน 40
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 27   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:13:51
7   นายเอนก หุตังคบดี   ไทยรักไทย 28,572
16   นางกฤษนันท์ พฤกษพงษ์   ประชาธิปัตย์ 14,763
18   นายเปลี่ยน เกตุทอง   ประชากรไทย 2,518
11   นายประสาน ปิ่นกุมภีร์   ถิ่นไทย 2,104
5   นายชุณพัชร์ ประวัติศิลป์   ความหวังใหม่ 1,365
21   พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ   ชาติพัฒนา 1,198
13   นายสุภักดิ์ ปิติธรรม   ราษฎร 404
9   นายชัยรัตน์ รัตนุ่มน้อย   ชาติไทย 269
29   นายสมพงษ์ สุเมธกชกร   ศรัทธาประชาชน 21
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 28   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 11:41:05
16   นายปราโมทย์ สุขุม   ประชาธิปัตย์ 21,944
7   นายประวิทย์ ทองภูเบศร์   ไทยรักไทย 19,194
18   นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ   ประชากรไทย 6,043
11   นายสมบัติ วิอังศุธร   ถิ่นไทย 2,911
5   น.ส.สมจิตรา เตชะพิศาล   ความหวังใหม่ 2,227
21   นายชวิศ ใจทิพย์   ชาติพัฒนา 749
15   น.ส.อัมพกา สารรัตนะ   เสรีธรรม 152
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 29   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 09:26:09
7   นายภิมุข สิมะโรจน์   ไทยรักไทย 29,100
16   นายประกอบ จิรกิติ   ประชาธิปัตย์ 23,624
18   น.ส.พรรณทิพย์ ยอดวิเศษ   ประชากรไทย 6,465
11   นายสมชัย ตีระพานิชพันธ์   ถิ่นไทย 2,649
21   นายถวัลย์ รุยาพร   ชาติพัฒนา 1,809
5   พ.ต.ท.สุพล พิบูลย์สวัสดิ์   ความหวังใหม่ 553
9   นายศรชาย กุลชาติ   ชาติไทย 508
15   นายธนรินทร์ ภู่เย็น   เสรีธรรม 289
29   นายปฐมรักษ์ สุทธาชีวกุล   ศรัทธาประชาชน 52
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 30   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:21:07
16   นายองอาจ คล้ามไพบูลย์   ประชาธิปัตย์ 23,987
7   นายโกวิท สุรัสวดี   ไทยรักไทย 17,272
18   นายเอกรินทร์ สถานนท์ชัย   ประชากรไทย 3,937
9   พันตำรวจโทสรโชคภ์ วิเศษจักรพันธ์   ชาติไทย 2,007
11   นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข   ถิ่นไทย 1,870
21   นายณรงค์ สินสวัสดิ์   ชาติพัฒนา 1,141
5   นายวิภาส จารุพงษ์   ความหวังใหม่ 377
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 31   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 08:17:08
7   นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ   ไทยรักไทย 30,927
16   น.ส.หฤทัย นิติภานนท์   ประชาธิปัตย์ 22,689
18   นายพิศาล ไชยชาญ   ประชากรไทย 7,030
5   นายเสมา มีสมบูรณ์   ความหวังใหม่ 3,870
11   นายธรรมศักดิ์ เพิ่มสุริยา   ถิ่นไทย 3,720
21   นายอธิพงศ์ อินสุข   ชาติพัฒนา 2,320
9   น.ส.พัชรินทร์ ไทยบัณฑิตย์   ชาติไทย 1,069
13   นางกรรณิกา จันทร์ทอง   ราษฎร 358
28   นายสิทธิพร กาญจนเสถียร   ไทยมหารัฐ 112
29   น.สรัษณี ผิวพรรณ   ศรัทธาประชาชน 109
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 32   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:57:13
16   นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์   ประชาธิปัตย์ 30,321
7   นายเพทาย ออประเสริฐ   ไทยรักไทย 25,748
21   นายเจือ พงษ์หิรัญ   ชาติพัฒนา 4,488
18   พล.ต.ต.สินสมุทร มุกดาหาร   ประชากรไทย 3,810
5   พ.ต.ท.สัญญา ประกอบผล   ความหวังใหม่ 3,645
11   นายเสรี เจริญศิริ   ถิ่นไทย 2,988
9   นายวศิน ด้วงสงค์   ชาติไทย 530
28   นายวันชัย ภูมิชิน   ไทยมหารัฐ 81
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 33   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 14:24:17
7   นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ   ไทยรักไทย 32,357
16   น.ส.รัตนา อนันต์นาคินทร์   ประชาธิปัตย์ 24,448
18   นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย   ประชากรไทย 4,627
11   น.ส.นภาพร กันตามระ   ถิ่นไทย 3,557
5   นายปราโมทย์ จันแต้   ความหวังใหม่ 2,339
21   นายสมศักดิ์ จามิกรณ์   ชาติพัฒนา 2,306
15   น.ส.อุไร จันทร์รุ่งเรือง   เสรีธรรม 224
28   นายวีระเชษฐ์ ดวงดีเด่น   ไทยมหารัฐ 67
29   นายยุทธนา ศุภผลศิริ   ศรัทธาประชาชน 46
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 34   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 16:07:25
7   นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล   ไทยรักไทย 34,615
16   นายถวิล ไพรสณฑ์   ประชาธิปัตย์ 27,183
18   นายบัญญัติ จันทร์ฉาย   ประชากรไทย 4,875
11   นายวิชัย ภัทรจินดา   ถิ่นไทย 3,968
21   นายสวัสดิ์ บุญรัตน์   ชาติพัฒนา 3,241
5   นางณฐพร ชลายนนาวิน   ความหวังใหม่ 1,947
9   นายดิลก กลินณศักดิ์   ชาติไทย 521
29   นายไกรเลิศ กิจสวัสดิ์   ศรัทธาประชาชน 142
28   นายประทีป คล้ายสุบรรณ์   ไทยมหารัฐ 45
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 35   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 8/01/2544 เวลา 14:36:52
7   นายสากล ม่วงศิริ   ไทยรักไทย 40,000
16   นายยุทธนา ริ้วเหลือง   ประชาธิปัตย์ 19,883
5   ร.ต.ต.อาจหาญ อยู่บำรุง   ความหวังใหม่ 13,372
11   นายอุดม วิบูลเทพาชาติ   ถิ่นไทย 3,323
9   นายสมพร หลงจิ   ชาติไทย 619
29   นางพยอม ชูบัณฑิต   ศรัทธาประชาชน 90
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 36   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 18/01/2544 เวลา 15:21:32
7   นายสุธา ชันแสง   ไทยรักไทย 25,314
16   นายโกวิทย์ ธารณา   ประชาธิปัตย์ 21,025
11   นายอิสระ บุญยัง   ถิ่นไทย 8,803
5   นายสงวน แกล้วกล้า   ความหวังใหม่ 5,015
28   นางมธุรส จันทร์น้อย   ไทยมหารัฐ 108
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่ 37   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 12:24:30
7   นายแสวง ฤกษ์จรัล   ไทยรักไทย 35,654
16   นายวัชระ เพชรทอง   ประชาธิปัตย์ 20,909
5   ว่าที่ร.ต.ต.วันเฉลิม อยู่บำรุง   ความหวังใหม่ 17,074
13   นายสิทธิพร ขำอาจ   ราษฎร 7,869
11   นายกิตติภณ พงศ์พิทยา   ถิ่นไทย 5,784
9   นายอนุชิต พูนสิทธิโชค   ชาติไทย 1,358
28   นางปิ่นประภา ประวิทย์สกุล   ไทยมหารัฐ 170
29   นายสุรชัย เมืองช้าง   ศรัทธาประชาชน 103
34   นายเจริญศักดิ์ กาญจนรัตน์   กิจสังคม 30