(อย่างไม่เป็นทางการ)
แบบแบ่งเขต
รายชื่อและคะแนนของผู้สมัครทั้งหมดใน จังหวัด นครสวรรค์
มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 7   เขต  
          วันที่ประกาศให้ทำการเลือกตั้ง 6 มกราคม 2544
@ เลือกตั้งใหม่ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2544
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร พรรค คะแนน
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 1   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 14:35:34
9   นายภิญโญ นิโรจน์   ชาติไทย 32,012
7   พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์   ไทยรักไทย 21,700
16   นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์   ประชาธิปัตย์ 11,323
11   นายสุรินทร์ นิลกำแหง   ถิ่นไทย 1,796
13   ว่าที่ ร.ต.จิรายุ ศวิตชาต   ราษฎร 1,770
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 2   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 14:39:18
16   นายเกษม ปานอุดมลักษณ์   ประชาธิปัตย์ 34,568
7   นายสุนัย จุลพงศธร   ไทยรักไทย 30,387
9   พ.ต.ท.อรุณ แตงนารา   ชาติไทย 963
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 3   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 15/01/2544 เวลา 13:09:19
9   นายสมควร โอบอ้อม   ชาติไทย 29,619
7   นายวีระกร คำประกอบ   ไทยรักไทย 23,117
16   นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร   ประชาธิปัตย์ 7,510
21   นายยงยุทธ เฉลิมพงษ์   ชาติพัฒนา 4,616
18   นายวสันต์ พวงเทพ   ประชากรไทย 291
38   นายพรพรหมธรรม นุสติ   ไทยมั่นคง 197
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 4   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 15/01/2544 เวลา 13:09:23
7   นายสัญชัย วงษ์สุนทร   ไทยรักไทย 31,117
9   นายสรรเสริญ นภาพร   ชาติไทย 23,612
16   นายศิริพงษ์ จันทร์ชุ่ม   ประชาธิปัตย์ 9,081
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 5   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 15:16:53
7   นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์   ไทยรักไทย 35,230
9   นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์   ชาติไทย 16,602
21   นางชบา แจ่มใส   ชาติพัฒนา 9,380
16   นายชาญ สร้อยจำปา   ประชาธิปัตย์ 4,130
35   นายธนพล บุญจิตร   เกษตรมหาชน 268
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 6   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 15/01/2544 เวลา 13:09:28
7   พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์   ไทยรักไทย 24,252
16   นายพรพิศิษฐ์ แจ่มใส   ประชาธิปัตย์ 20,257
9   นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์   ชาติไทย 12,106
21   นายจรวด มัทธวรัตน์   ชาติพัฒนา 991
5   นายชัยศิริ ม่วงงาม   ความหวังใหม่ 611
11   พ.อ.อ.ทวีศักดิ์ ชีวางกูล   ถิ่นไทย 490
13   ร.ต.สัญชัย ศวิตชาต   ราษฎร 470
จังหวัด นครสวรรค์   เขตเลือกตั้งที่ 7   เสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนเมื่อวันที่ 7/01/2544 เวลา 18:29:20
9   นายนิโรธ สุนทรเลขา   ชาติไทย 22,073
21   นายประสาท ตันประเสริฐ   ชาติพัฒนา 12,675
7   นายสวัสดิ์ คำประกอบ   ไทยรักไทย 10,900
16   นายสำรอง เยี่ยงยงค์   ประชาธิปัตย์ 8,396
15   นายเสรี มูลมณี   เสรีธรรม 2,955
5   น.ส.ชุติมา พรหมมารักษ์   ความหวังใหม่ 1,840
13   พ.ท.รังสรร เทพลิบ   ราษฎร 964
11   นายสวัสดิ์ มานิตย์   ถิ่นไทย 538