ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 1     หมายเลขผู้สมัคร 9

 สังกัดพรรค   ชาติไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  ระยอง  เขตเลือกตั้งที่   3

  ชื่อ นาย ปิยะ ปิตุเตชะ

     เลขรหัสประจำตัว 3-2105-00199-78-0    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 27 กันยายน 2500  อายุ 43  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    สาคร    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     ทอด    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ --- ต. หนองละลอก อ. บ้านค่าย

   จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ ---

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 20 ต. หนองละลอก อ. บ้านค่าย

   จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120

  สถานที่ติดต่อ 20 หมู่7 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-642106-7 โทรสาร 038-642106

  อาชีพ การเมือง

  วุฒิการศึกษา :-

  ต่ำกว่าปริญญาตรี    สาขา    ปวช

         สถานที่ศึกษา     สำเร็จการศึกษา

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ระยอง

    ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539   ถึงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2543

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543