ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 6     หมายเลขผู้สมัคร 9

 สังกัดพรรค   ชาติไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  บุรีรัมย์  เขตเลือกตั้งที่   7

  ชื่อ นาย เพชร รัตนเมธาโกศล

     เลขรหัสประจำตัว 3-3105-00153-55-0    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2510  อายุ 33  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    แสวง    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     เซียมน้อย    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 47 ต. หนองกี่ อ. หนองกี่

   จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31210

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 47 ต. หนองกี่ อ. หนองกี่

   จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31210

  สถานที่ติดต่อ 47 หมู่ 6 ต.หนองกี่ อ. หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ (044) 641069 โทรสาร -

  อาชีพ รับจ้าง

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    ศิลปศาสตร์บัณฑิต

         สถานที่ศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ     สำเร็จการศึกษา 2536

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   23 พฤศจิกายน 2543