ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 8     หมายเลขผู้สมัคร 9

 สังกัดพรรค   ชาติไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  ศรีสะเกษ  เขตเลือกตั้งที่   5

  ชื่อ ส.อ. กิติภัทร์ อนันต์เมธากุล

     เลขรหัสประจำตัว 3-1006-01882-10-9    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 7 มีนาคม 2500  อายุ 44  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    อยู่    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     เอียง    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 73 ถนน ศรีสะเกษ-ขุนหาญ ต. ไพรบึง อ. ไพรบึง

   จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ---

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 194 ถนน ดาวข่าง ต. วชิรพยาบาล อ. เขตดุสิต

   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

  สถานที่ติดต่อ 194 ถ.ดาวป่าง ต.วชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม โทรศัพท์ 6689963 โทรสาร -

  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    ครุศาสตร์บัณฑิต

         สถานที่ศึกษา วิทยาลัยครูสุนันทา     สำเร็จการศึกษา 2532

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   24 พฤศจิกายน 2543