ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 2     หมายเลขผู้สมัคร 13

 สังกัดพรรค   ราษฎร    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  อุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่   1

  ชื่อ นาย สุรสีห์ ผาธรรม

     เลขรหัสประจำตัว 5-3401-90003-38-1    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 17 มีนาคม 2491  อายุ 52  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    สอน    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     ทัศนีย์    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ --- ต. --- อ. พิบูลมังสาหาร

   จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ---

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 32/20 ถนน สุริยาตร์ ต. ในเมือง อ. เมือง

   จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

  สถานที่ติดต่อ สนง.โสกัน 2 โมงเช้า ชั้น 3 อาคาร น.ส.พ.ปทุมมาลัย 109 ถ.หลวง อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์ (045) 260596 โทรสาร (045) 260596

  อาชีพ อื่นๆ

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    นิเทศศาสตร์

         สถานที่ศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช     สำเร็จการศึกษา 2540

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543