ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 6     หมายเลขผู้สมัคร 5

 สังกัดพรรค   ความหวังใหม่    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  อุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่   1

  ชื่อ นาย สิทธิคุณ เทียมประเสริฐ

     เลขรหัสประจำตัว 3-3499-00759-95-0    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 30 กรกฎาคม 2514  อายุ 30  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    สุรศักดิ์    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     จารุวรรณ    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ร.พ.อุบลราชธานี ถนน สรรพสิทธิ์ ต. ในเมือง อ. เมือง

   จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 588 ถนน ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี

   จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

  สถานที่ติดต่อ 588 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 313225-7 โทรสาร 283551

  อาชีพ การเมือง

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    วิศวะกรรมไฟฟ้า

         สถานที่ศึกษา ม.อัสสัมชัญ     สำเร็จการศึกษา 2539
  ปริญญาโท    สาขา    บริหารธุระกิจระหว่างประเทศ
         สถานที่ศึกษา Linduniwood Univercity     สำเร็จการศึกษา 2541

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   21 พฤศจิกายน 2543