ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 3     หมายเลขผู้สมัคร 21

 สังกัดพรรค   ชาติพัฒนา    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  ขอนแก่น  เขตเลือกตั้งที่   3

  ชื่อ นาย ไชยยงค์ สืบสารคาม

     เลขรหัสประจำตัว 3-4009-00742-94-2    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 18 ตุลาคม 2493  อายุ 50  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    อนันต์    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     กาญจนา    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 1 ต. ปอภาร อ. เมือง

   จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ---

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 11 ถนน สืบสารคาม ต. หนองโก อ. กระนวน

   จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

  สถานที่ติดต่อ 139 ถ.สืบสารคาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 01-9545756 โทรสาร -

  อาชีพ การเมือง

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    คุรุศาสตร์บัณฑิต

         สถานที่ศึกษา วิทยาลัยครูเลย     สำเร็จการศึกษา
  ปริญญาโท    สาขา    รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
         สถานที่ศึกษา นิด้า     สำเร็จการศึกษา 2541

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองโก

     ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2542    ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543