ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 1     หมายเลขผู้สมัคร 9

 สังกัดพรรค   ชาติไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  มหาสารคาม  เขตเลือกตั้งที่   5

  ชื่อ นาย ประยุทธ์ ศิริพานิชย์

     เลขรหัสประจำตัว 3-4403-00015-92-6    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 30 กันยายน 2488  อายุ 56  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    ประจวบ    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     หนูทอง    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ --- ถนน ศรีโกสุม ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย

   จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 253 ถนน ศรีโกสุม ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย

   จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

  สถานที่ติดต่อ 253 ม.2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-761037-8 โทรสาร 043-761038

  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

  วุฒิการศึกษา :-

  ต่ำกว่าปริญญาตรี    สาขา    ตำกว่าปริญญาตรี

         สถานที่ศึกษา     สำเร็จการศึกษา

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด มหาสารคาม

    ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539   ถึงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2543

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการสุขาภิบาลหัวขวาง,สจ.

     ระหว่างวันที่ 00 ------ 0000    ถึงวันที่ 00 ------ 0000

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543