ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 7     หมายเลขผู้สมัคร 7

 สังกัดพรรค   ไทยรักไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  นครศรีธรรมราช   เขตเลือกตั้งที่   10

  ชื่อ นาย สมศักดิ์ เลิศไพบูลย์

     เลขรหัสประจำตัว 4-1006-00029-47-8    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 13 เมษายน 2496  อายุ 47  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    บุญเตง    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     กิ้มยี่    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 116 ต. หัวไทร อ. หัวไทร

   จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 84/2 ต. หัวไทร อ. หัวไทร

   จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170

  สถานที่ติดต่อ 84/2 หมู่ 8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-389012 โทรสาร 075-337396

  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    นิติศาสตร์

         สถานที่ศึกษา ม.รามคำแหง     สำเร็จการศึกษา 2522
  ปริญญาโท    สาขา    บริหารธุรกิจ
         สถานที่ศึกษา ม.รามคำแหง     สำเร็จการศึกษา 2543

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543