ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 7     หมายเลขผู้สมัคร 15

 สังกัดพรรค   เสรีธรรม    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  กระบี่  เขตเลือกตั้งที่   1

  ชื่อ นาย ม่านัด หลานหาด

     เลขรหัสประจำตัว 3-8105-00074-28-1    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2509  อายุ 35  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    แป้ง    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     ฉิ้ว    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 2 ถนน เพชรเกษม ต. บ้านกลาง อ. อ่าวลึก

   จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 2 ถนน เพชรเกษม ต. บ้านกลาง อ. อ่าวลึก

   จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110

  สถานที่ติดต่อ 44 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-630451 โทรสาร -

  อาชีพ กฎหมาย

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    นิติศาสตร์บัณฑิต

         สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     สำเร็จการศึกษา 2533

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัดกระบี่

     ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2538    ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2542

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   23 พฤศจิกายน 2543