ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 6     หมายเลขผู้สมัคร 11

 สังกัดพรรค   ถิ่นไทย    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  สุราษฏร์ธานี   เขตเลือกตั้งที่   5

  ชื่อ นาย ยุทธศักดิ์ พุทธิสาวงศ์

     เลขรหัสประจำตัว 3-8414-00001-40-1    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 11 กุมภาพันธ์ 2504  อายุ 39  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    ปรีชา    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     เห้ง    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 189 ต. เคียนซา อ. เคียนซา

   จังหวัด สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84200

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 189 ต. เคียนซา อ. เคียนซา

   จังหวัด สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84200

  สถานที่ติดต่อ 189 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ - โทรสาร -

  อาชีพ เกษตรกรรม

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

         สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัรามคำแหง     สำเร็จการศึกษา 2529

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ------

       ระหว่างวันที่ - - -    ถึงวันที่ - - -

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   23 พฤศจิกายน 2543