ประวัติผู้สมัคร ส.ส.

ใบสมัครเลขที่ 3     หมายเลขผู้สมัคร 5

 สังกัดพรรค   ความหวังใหม่    ประเภท แบ่งเขต

  จังหวัดที่ลงสมัคร  สงขลา  เขตเลือกตั้งที่   5

  ชื่อ นาย หมัดแสล๊ะ เส็นลิหมีน

     เลขรหัสประจำตัว 3-9001-01008-05-4    เพศ ชาย

  วัน/เดือน/ปี เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2505  อายุ 38  ปี   สัญชาติ ไทย

  ชื่อบิดา    หมัดอ่าสัน    สัญชาติบิดา    ไทย

              ชื่อมารดา     ขอติย๊ะ    สัญชาติมารดา    ไทย

  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 109 ต. หัวเขา อ. สิงหนคร

   จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90280

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 61/4 ต. หัวเขา อ. สิงหนคร

   จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90280

  สถานที่ติดต่อ สาขาพรรคความหวังใหม่ เขต 5 จ.สงขลา 252/3 ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-332345 โทรสาร -

  อาชีพ การเมือง

  วุฒิการศึกษา :-

  ปริญญาตรี    สาขา    อุตสาหกรรมศิลป์

         สถานที่ศึกษา ราชภัฏสงขลา     สำเร็จการศึกษา 2537

  เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ------

     ระหว่างวันที - - -   ถึงวันที่ - - -

  ตำแหน่งที่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองประธานสภาเทศบาลตำบลสิงหนคร

     ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2540    ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543

  สถานะของผู้สมัคร :-   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

  เมื่อวันที่ :-   20 พฤศจิกายน 2543