ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

หมายเลข :

พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย พรรค :
ชื่อ : น.ส.มธุรส แสงรักษ์ ชื่อ : นายนิทัศน์ ศรีนนท์ ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

หมายเลข : 24

พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปไตยใหม่
ชื่อ : นายนิรันดร์ จอนแจ้ง ชื่อ : นายนิยม ประสงค์ชัยกุล ชื่อ : นายชาญสิทธิ์ คำเทศ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

หมายเลข : 45

พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาราช
ชื่อ : นางบุญญาพร กรานคำ ชื่อ : นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ ชื่อ : นายฤทธิรงค์ มีสกุล

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 5

หมายเลข : 6

หมายเลข : 15

พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อไทย
ชื่อ : นายชวิศ สุริยะ ชื่อ : นายปานเดช จันทร์ประสงค์ ชื่อ : นายวิภาส สุชาติล้ำพงศ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

หมายเลข : 18

พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย พรรค : ครูไทยเพื่อประชาชน
ชื่อ : นายทศพล พานทอง ชื่อ : นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ชื่อ : นายอนุชิต สุวรรณธาดา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 50

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : เงินเดือนประชาชน พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายคิณุพงษ์ ชมสุข ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 6
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

พรรค : ชาติพัฒนา พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย
ชื่อ : น.ส.ณัฐวดี เฉลียวชาติ ชื่อ : นายเรืองชัย กลางขุนทด ชื่อ : นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 29

หมายเลข : 36

หมายเลข : 45

พรรค : ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย พรรค : ประชากรไทย พรรค : ประชาราช
ชื่อ : นายดำรงค์ อยู่สุข ชื่อ : ด.ต.ราม รุ่งแสง ชื่อ : น.ส.นงนุช สว่างอารมย์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................
   


ระบบงานเลือกตั้ง

 

ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 7
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 5

หมายเลข : 15

พรรค : ชาติพัฒนา พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : เพื่อไทย
ชื่อ : ร.อ.ศิริเกษ กุลประเสริฐ ชื่อ : นายณัฐธีร์ อัครฐานฐิติคุณ ชื่อ : นายฉลอง เรี่ยวแรง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 36

หมายเลข : 45

หมายเลข :

พรรค : ประชากรไทย พรรค : ประชาราช พรรค :
ชื่อ : นายสุรสีห์ เย็นเพ็ชร ชื่อ : นายโรจนินทร์ วงษ์สงเคราะห์ ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................