ส.ส. 24/1

               ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ ..........................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1
                                -----------------------------------------------------------------
                        

                                         ด้วย   เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่/อุปฑูต ณ.....................................ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 5

หมายเลข : 14

พรรค : ชาติพัฒนา พรรค : พลังสหกรณ์ พรรค : ชาติไทยพัฒนา
ชื่อ : นายปัญญา จีนาคำ ชื่อ : นายพันธ์ศักดิ์ วรอัคร ชื่อ : นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 15

หมายเลข : 32

หมายเลข :

พรรค : เพื่อไทย พรรค : คนขอปลดหนี้ พรรค :
ชื่อ : นายวุฒิ ริยะนา ชื่อ : นายอำนาจ แสงสกาย ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ..............
                                                                                 (ลงชื่อ)  .................................................
                                                                                            (.......................................)
                                                                       ตำแหน่ง ....................................................