รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายกลยุทธ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ชื่อ : นายคำสิงห์ ชอบมี ชื่อ : นายเหมกรณ์ สวยรูป

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 17

หมายเลข : 18

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : แทนคุณแผ่นดิน พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ชื่อ : นายสุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล ชื่อ : จ.ส.อ.วิชาพร พินธุรักษ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข :

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค :
ชื่อ : นายบุญติด สุรประพจน์ ชื่อ : นายประนอม เฉลียวศิลป ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 11

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : ไทยพอเพียง
ชื่อ : นางปิยะดา มุ่งเจริญพร ชื่อ : นายคราศรี ลอยทอง ชื่อ : นายสาโรช มีพร้อม

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 12

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

พรรค : รักษ์สันติ พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นายณรงค์ มุตตะโสภา ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ชื่อ : น.ส.เอี่ยม ภูสูง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายหริศ วีระเสถียร ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 9

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : พลังมวลชน
ชื่อ : นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ชื่อ : นายปิติ ปิยรัตนานนท์ ชื่อ : นางพวงจรรย์ สืบนุการณ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

หมายเลข : 16

พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ พรรค : ภูมิใจไทย
ชื่อ : นายชัย บรรลุสุข ชื่อ : นายอาทิตย์ บุญพันธ์ ชื่อ : นายสุริยะ ร่วมพัฒนา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา
ชื่อ : นางสุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ ชื่อ : นายสุรสีห์ ยุวรานุกูล ชื่อ : นายบุญจันทร์ สุขประเสริฐ
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 39

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : เพื่อนเกษตรไทย พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายเสกสรร แสนภูมิ ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 4
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ชื่อ : นายองอาจ โสรถาวร ชื่อ : นายธีรพงศ์ ลาเลิศ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 23

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ชาติสามัคคี
ชื่อ : นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ชื่อ : นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ ชื่อ : น.ส.มาลีรัตน์ ศรีสุข

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 36

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พลังคนกีฬา พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายนิกร คำไสยวัช ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 5
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ชื่อ : นายศุรวิษฐ์ ศิริพาณิชย์ศกุนต์ ชื่อ : นายสมเกียรติ สมานมิตร

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

หมายเลข : 21

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : ชาติไทยพัฒนา
ชื่อ : นายยรรยง ร่วมพัฒนา ชื่อ : นายสุเนตร ดัชถุยาวัตร ชื่อ : นางรัฐาพร สนใจ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายอภิชาติ หาญบาง ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 6
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 11

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : ไทยพอเพียง
ชื่อ : จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ชื่อ : นายเชาวรัตน์ หล่อกิตติวงศ์ ชื่อ : นางอำพร นารี

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 12

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

พรรค : รักษ์สันติ พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา
ชื่อ : นายปวิช บูรณ์เจริญ ชื่อ : นางฟาริดา สุไลมาน ชื่อ : นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 7
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ชื่อ : นางรัตนาวลี จันทร์ส่องศรี ชื่อ : นายปัญญา อุนัยบัน

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 22

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : เสรีนิยม
ชื่อ : นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ ชื่อ : นายเอกพงษ์ มณีทับ ชื่อ : นายเทศ ปานทอง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด สุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 8
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายชูศักดิ์ แอกทอง ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสุวรรณ์ ชื่อ : นางบุญจิรา มั่นหมาย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่
ชื่อ : นายศุภรักษ์ ควรหา ชื่อ : นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ชื่อ : นายทองฮวย ทับหนองฮี

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :