รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายอภิวัฒน์ กำบัง ชื่อ : น.ส.กนกวรรณ สาลีผล ชื่อ : นายมนตรี ปาน้อยนนท์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 19

หมายเลข : 34

หมายเลข :

พรรค : เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรรค : ความหวังใหม่ พรรค :
ชื่อ : นายบุญยงค์ นพรัตน์ ชื่อ : นายบุญช่วย โสภาค ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ชื่อ : นายสุรชัย สายสกล ชื่อ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

หมายเลข :

พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา พรรค :
ชื่อ : นางพนิดา เกตุย้อย ชื่อ : นางวรานิษฐ์ ฐานิสนิโรจน์ ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง ชื่อ : นายธนกร จวนสว่าง ชื่อ : นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 19

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายเอนก น้อยแสง ชื่อ : ชื่อ :

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :