รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 7

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธรรม พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง ชื่อ : นายอาซาฮา ลูและ ชื่อ : นายกูอาเซ็ม กูจินามิง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 26

หมายเลข : 34

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : มาตุภูมิ พรรค : ความหวังใหม่
ชื่อ : นายสหรัฐ มุณีรัตน์ ชื่อ : นายไพศาล ตอยิบ ชื่อ : นายมูดอ ลาเตะ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 7

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธรรม พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายดาโต๊ะสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ ชื่อ : นายอุสมาน ดาโอะ ชื่อ : นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 26

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : มาตุภูมิ
ชื่อ : นายฮัมดัน อาแซ ชื่อ : นายแวอันวา แวยะปา ชื่อ : นายสมรรถ วาหลง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายรอนิง อีซอ ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 7

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธรรม พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ ชื่อ : นายมุคตาร์ กีละ ชื่อ : นายรำรี มามะ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 26

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : มาตุภูมิ
ชื่อ : นายนิคม จันทพงค์ ชื่อ : นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ชื่อ : นายนัจมุดดีน อูมา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข :

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : พรรค : พรรค :
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ :
   

ระบบงานเลือกตั้ง

 
 
 
 

              
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด นราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 4
-----------------------------------------------------------------

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 7

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ประชาธรรม พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายเตาฟิก สะมะแอ ชื่อ : นายมุคตาร์ ซีกะจิ ชื่อ : นายเจะอามิง โตะตาหยง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 21

หมายเลข : 26

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : มาตุภูมิ
ชื่อ : นายอดุลย์ สาฮีบาตู ชื่อ : นายวัชระ ยาวอหะซัน ชื่อ : นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

หมายเลข :

หมายเลข :

พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พรรค :
ชื่อ : นายอาแซ โต๊ะราแม ชื่อ : ชื่อ :