17 เมษายน พ.ศ. 2497


เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญ่ ธนบุรี เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระองค์ ในการกู้อิสรภาพของชาติไทยจากพม่า ในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระบรมรูปของพระองค์ ประทับนั่งบนหลังม้า ถือพระแสงดาบเบนพระพักตร์ไปทางจังหวัดจันทบุรี สูงรวมทั้งหมด 14.10 เมตร ศาสตราจารย์ศิลป  พีระศรี แห่งกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบหล่อ

ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ โดย : พ.เทียนทองดี (หอสมุดแห่งชาติ)