1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454

วันก่อตั้งกองลูกเสือในเมืองไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีความรักชาติ มีมนุษยธรรม และความเสียสละ

ต่อมาเมื่อกิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงแล้ว พระองค์มีพระราชดำริว่า บุตรของเสือป่าก็ควรจะได้รับการฝึกอบรมให้เป็นพลเมืองตั้งแต่เยาวว์วัย ดังนั้นจึงมีพระบรมราชโองการ ณ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก (ถือเป็นวันลูกเสือแห่งชาติ) ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  นับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา.


ที่มา : หนังสือวันสำคัญของไทย หน้า 169-170 โดย : ธนากิต เรียบเรียง