16 มีนาคม 2423                      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทรากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางค์ทัศนิยลักษณ์ อรรควราชกุมารีที่ได้สิ้นพระชนม์เพราะอุบัติเหตุเรือล่ม ในการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมพระสูตรและพระปริตต่าง ๆ ลงพิมพ์ผูกเป็นเล่มเพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์ เพื่อพระราชทานแจกไปยังพระสงฆ์ทั่วไปทุกพระอาราม และพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในการพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวน 10,000 เล่ม ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเพณีพิมพ์หนังสือแจกงานศพเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย