17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477


วันแรกเปิดสอนโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร
โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากรนี้ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 โดยให้นามโรงเรียนเมื่อแรกเปิดครั้งนั้นว่า "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์"


ที่มา : หนังสือ 366 อดีต (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : มเหยงค์ หน้า 161