รวม Link บริการภาครัฐ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชาชนควรรู้ เรื่อง ส.ว.
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.และสถิติ
จำนวน ส.ว. แต่ละจังหวัด
บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศ
บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างประเทศ
สิทธิการเลือกตั้ง/ในประเทศ
สิทธิการเลือกตั้ง/ต่างประเทศ
เขต / พื้นที่เลือกตั้ง
จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
ทะเบียน/ประชากร
  เมนูตรวจสอบประวัติตนเอง
โดยขอลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบประวัติ( PIN CODE)
  
คู่มือการบริการประชาชน ประกอบด้วยการเกิด , จดทะเบียนสมรส , เปลี่ยนชื่อ , การตายจดทะเบียนหย่า  , เปลี่ยนนามสกุล  , การย้ายที่อยู่รับรองบุตร , ขอร่วมใช้นามสกุล ,  บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนอาวุธปืน ,ทะเบียนสัตว์พาหนะรับบุตรบุญธรรม  , เลิกรับบุตรบุญธรรม ,  บันทึกฐานะภริยา  ,บันทึกฐานะครอบครัว,พินัยกรรมมูลนิธิ , สมาคม , ศาลเจ้า ,  อิสลาม ,การขายทอดตลาดและค้าของเก่า ,สุสานฌาปนสถาน
  บริการข้อมูลประชากรและข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบด้วยจำนวนประชากรและบ้าน ณ เวลาปัจจุบันรายงานข้อมูลจำนวนประชากร ณ ปี2536-2539รายงานข้อมูลจำนวนประชากร ณ ปี พ.ศ. 2541ตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรข้อมูลจำนวนประชากรประกอบแผนที่ Download   ข้อมูลจำนวนประชากร
Download  ข้อมูลจำนวนประชากรแยกรายอายุ
 
บริการตอบปัญหาทางการทะเบียนและบัตร
ตรวจสอบชื่อสกุล
  ตรวจสอบรายการทะเบียนมูลนิธิ
  ระบบการตรวจสอบรายการประวัติบุคคลบน Internet
  ตรวจสอบทะเบียนสมรสตัวเอง
  ตรวจสอบทะเบียนหย่าตัวเอง
 บริการแบบพิมพ์คำร้องขอรับบริการ
 
ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่31 ธ.ค. 42
 
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ (dola model)
การต่างประเทศ
  การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร