หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน วันที่ลงนาม
  กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) -
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม 16 ธันวาคม 2540
2 กรมสรรพากร 9 มกราคม 2541
3 สำนักงานประกันสังคม 9 มกราคม 2541
4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10 มีนาคม 2541
5 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 10 มีนาคม 2541
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง 10 มีนาคม 2541
7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 19 พฤษภาคม 2541
8 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 19 พฤษภาคม 2541
9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 19 พฤษภาคม 2541
10 กรมคุมประพฤติ 21 กรกฎาคม 2541
11 กรมบังคับคดี 21 กรกฎาคม 2541
12 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 15 กันยายน 2541
13 กระทรวงการต่างประเทศ 22 กันยายน 2541
14 กระทรวงศึกษาธิการ 22 กันยายน 2541
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 19 มกราคม 2542
16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 19 มกราคม 2542
17 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 16 มีนาคม 2542
18 ศาลแพ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม 16 มีนาคม 2542
19 กระทรวงสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 2542
20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 กรกฎาคม 2542
21 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3 สิงหาคม 2542
22 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม 28 ธันวาคม 2542
23 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 28 ธันวาคม 2542
24 ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2543
25 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (7 แห่ง) 23 กุมภาพันธ์ 2543
  - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
  - โรงพยาบาลราชวิถี  
  - โรงพยาบาลศิริราช  
  - โรงพยาบาลตำรวจ  
  - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
26 จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เทศบางเมืองศรีราชา และ อบต.บางพระ (GIS) 4 พฤษภาคม 2543
27 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 7 กรกฎาคม 2543
28 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 17 สิงหาคม 2543
29 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง 31 มกราคม 2544
30 ทบวงมหาวิทยาลัย 27 กุมภาพันธ์ 2544
31 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 9 มีนาคม 2544
32 กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2544
33 บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2544
34 ธนาคารออมสิน 29 มิถุนายน 2544
35 กรมประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2544
36 การประปานครหลวง 29 มิถุนายน 2544
37 การไฟฟ้านครหลวง 29 มิถุนายน 2544
38 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 29 มิถุนายน 2544
39 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 22 พฤศจิกายน 2544
40 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี (ปปง.) 22 พฤศจิกายน 2544
41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22 พฤศจิกายน 2544
42 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 22 พฤศจิกายน 2544
43 สำนักงานศาลยุติธรรม 22 พฤศจิกายน 2544
44 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 23 พฤษภาคม 2546
45 กรมการขนส่งทางบก 11 ธันวาคม 2546
46 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 26 มกราคม 2547
47 กรมสรรพสามิต 16 มีนาคม 2547
48 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 30 เมษายน 2547
49 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 30 เมษายน 2547
50 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2547
51 กรมราชทัณฑ์ 4 มิถุนายน 2547
52 กรมการจัดหางาน 23 กรกฎาคม 2547
53 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2547
54 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 20 สิงหาคม 2547
55 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 20 สิงหาคม 2547
56 การเคหะแห่งชาติ 1 กันยายน 2547
57 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 กันยายน 2547
58 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 17 พฤศจิกายน 2547
59 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17 พฤศจิกายน 2547
60 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 17 กุมภาพันธ์ 2548
61 กรมการค้าต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2548
62 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2549
63 กรมบัญชีกลาง 1 กันยายน 2549
9 มีนาคม 2552 (เพิ่ม)
64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 ตุลาคม 2549
65 โรงพยาบาลศิริราช 15 พฤษภาคม 2550
66 กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 19 กรกฎาคม 2550
67 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 มกราคม 2551
68 สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 มกราคม 2551
69 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2551
70 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2551
71 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 พฤษภาคม 2551
72 กรมที่ดิน 12 พฤษภาคม 2551
73 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2551
74 กรมสารบรรณทหารบก กองทัพบก 12 พฤษภาคม 2551
75 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 12 พฤษภาคม 2551
76 คุรุสภา 12 พฤษภาคม 2551
21 กันยายน 2553 (เพิ่ม)
77 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 12 พฤษภาคม 2551
78 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2551
79 ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24 พฤศจิกายน 2551
80 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2552
81 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16 มีนาคม 2552
82 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 มีนาคม 2552
83 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1 กันยายน 2552
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 10 กันยายน 2552
85 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) 10 กันยายน 2552
86 กรมข่าวทหารเรือ กองทัพเรือ 15 กันยายน 2552
87 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 22 กันยายน 2552
88 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 กันยายน 2552
89 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7 ตุลาคม 2552
90 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552
91 สภากาชาดไทย 14 มกราคม 2553
92 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 19 กุมภาพันธ์ 2553
93 บริษัทขนส่ง จำกัด 23 มีนาคม 2553
94 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22 มิถุนายน 2553
95 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 31 สิงหาคม 2553
96 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 กันยายน 2553
97 สภาการพยาบาล 12 พฤศจิกายน 2553
98 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 26 พฤศจิกายน 2553
99 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 21 เมษายน 2554
100 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2554
101 กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 21 กันยายน 2554
102 เมืองพัทยา 10 กุมภาพันธ์ 2555
103 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2555
104 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน/) 18 มิถุนายน 2555
105 กองทุนการออมแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2555
106 การประปาส่วนภูมิภาค 14 สิงหาคม 2555
107 กรมธนารักษ์ 30 สิงหาคม 2555
108 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 11 กรกฎาคม 2556
109 สภาวิศวกร 5 สิงหาคม 2556
110 กรมปศุสัตว์ 10 กันยายน 2556
111 กระทรวงแรงงาน 26 กันยายน 2556
     
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 1 ตุลาคม 2556
......................................