บ้าน    หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมไทย แต่กลับมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นอยู่ของทุกชีวิตภายใต้ร่มเงาเรือนไทย
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่มั่นคงยั่งยืนและด้วยรากฐานที่มันคงนี้เองจะสนับสนุนให้สังคมไทย
ยืนหยัดและก้าวต่อไป

ส่วนประกอบของเรือนไทย

 

1. ต้านลม     2. จันทัน     3. เสาตอม่อ     4. ตง     5. พื้นฟาก     6. ลูกตั้งกรอบประตู     7. ขนาบหัวแตะ     8. บันได
9. พรึง     10. ฝาขัดแตะ     11. ตับจากหรือแฝก     12. ครอบอกไก่