การแสดงความเคารพทำได้หลายแบบ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามฐานะของบุคคลและกาลเทศะ
		ตัองพิจารณาถึงเหตุการณ์ สถานที่ และเวลา เป็นเครื่องประกอบด้วยว่า ควรจะแสดงความเคารพแบบใด


    การวันทยาหัตถ์ ใช้ได้ทั้งหญิงและชายที่แต่งเครื่องแบบและสวมหมวก
    ก้มศีรษะ สำหรับชาย ในกรณีที่แต่งเครื่องแบบหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้สวมหมวก
    เปิดหมวก ในกรณีที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ แต่สวมหมวก
    การไหว้ เป็นมารยาทไทย ใช้ได้ทั้งชายและหญิงการทำความเคารพขณะนั่ง สามารถทำได้ ๒ อย่าง คือ ไหว้ และกราบ
    การไหว้ ถ้าผู้ที่เราจะแสดงความเคารพเป็นผู้มีอาวุโสพอควร ควรนั่ง
พับเพียบ เก็บเท้า ยกมือไหว้ พร้อมกับน้อม ตัวก้มศีรษะ
    การกราบ ถ้าเป็นผู้มีอาวุโสใช้การกราบ ทำเช่นเดียวกับการหมอบแต่มือไม่
ประสาน   ให้เข่าข้างหนึ่งอยู่ระหว่างแขนทั้งสอง มือประณมวาง ตั้งลงบนพื้น
แล้วก้มศีรษะ ไปให้หน้าผากแตะสันมือ ทำครั้งเดียวถ้าเป็นผู้มีอาวุโสมาก    เมื่อ
กราบแล้วควรหมอบ มือประสานหรือประณมแล้วแต่กรณี
การไหว้ขณะนั่งบนเก้าอี้   ถ้าเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากก็หันไป น้อมตัวไหว้
แล้วควรนั่งประสานมือ ถ้าเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยก็หันไปใหว้ตามธรรมดาในกรณี
ที่ผู้ทำความเคารพยังไม่ได้นั่งเก้าอี้ ก็เดินไปนั่งเก้าอี้เสียก่อน แล้วจึงไหว้

การไหว้     คือ การที่มือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วไม่แยกจากกันและ
ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ควรรับไหว้ทุกครั้ง
ใช้ประณมมือระดับอกแล้วยกขึ้นเล็กน้อยก้มศีรษะตามฐานะของบุคคลที่จะทำ
ความเคารพทำได้ดังนี้

    ไหว้พระ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดหน้าผาก ให้ปลายนิ้ว หัวแม่มือจรด ระหว่าง
คิ้วให้ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม
    ไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนกลางของหน้า ให้
ปลายนิ้ว หัวแม่มือจรดปลายจมูก และให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว
    ไหว้ผู้ที่เคารพทั่ว ๆ ไป ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนล่างของใบหน้า    ให้
ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางและให้ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
    ไหว้ผู้ที่เสมอกัน ยกมือที่ประณมขึ้นเล็กน้อย ไม่ต้องก้มศีรษะหรือก้มเพียง
เล็กน้อย