การยืนตามลำพัง ควรเป็นไปในลักษณะสุภาพ สบาย ขาชิด พองาม ไม่เหลียวหน้า
    ลอกแลกหรือแกว่งแขนไปมา
   การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรยืนตรงหน้าผู้ใหญ่ ควรยืนเฉียงไปทาง
    ใดทางหนึ่ง ทำได้ ๒ วิธีคือ
        ๑) ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย มือทั้งสองแนบตัว หรือประสานไว้
         ข้างหน้า ส่วนมากนิยมเอามือขวาทับมือซ้าย หรือหงายมือให้ร่องนิ้วทั้ง
         สองข้างสอดเข้าหากัน
        ๒) ยืนค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย
         การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ดังกล่าวนี้ ใช้ได้จนถึงยืนเฉพาะหน้าที่ประทับ การค้อมตัว
         จะมากหรือน้อยแค่ไหนย่อมสุดแล้วแต่ ผู้ใหญ่ถ้ามีอาวุโสหรือเป็นที่เคารพสูง เช่น 
         ยืนหน้าที่ประทับจะค้อมตัวมากกว่าปกติ

ยืนกางแขน หรือทำหน้าอกเชิดหรือใช้แขนเท้าเอว เป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่ ยืนเปลี่ยนเท้าย่ำไปมา หรือเอาขาไขว้กัน ยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่ พูดคุยกันในขณะที่ยืนในแถวหรือยืนพูดตะโกนผ่านหน้าผู้ใหญ่