อาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ
 เชิญไปในงานเลี้ยงอาหาร ซึ่งกำหนดเวลา
   - อาหารเช้า เวลาประมาณ ๖.๐๐-๗.๐๐ น. มักจัดที่บ้านเจ้าภาพ มีการเลี้ยงพระตามธรรมเนียม
   - อาหารกลางวัน เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ไม่ควรไปก่อนหรือช้ากว่านั้นมาก
   - อาหารค่ำ เวลาที่เหมาะสมควรเป็น ๒๐.๐๐ น.
 เชิญไปในงานมงคล เป็นงานรื่นเริงแสดงความยินดี เช่น งานสมรส วันเกิด บวช ขึ้นบ้านใหม่
    ครบรอบแต่งงาน ฯลฯ
 เชิญไปในงานศพเป็นงานแสดงความอาลัยแก่ผู้ตาย ต้องสำรวมกิริยาไม่แสดงอาการรื่นเริง

  มีหลักปฏิบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้
 ผู้รับเชิญ
 ถ้าผู้รับเชิญเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้เชิญควรจะนำบัตรเชิญด้วยตัวเอง ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาก ๆ ก็ควร
 เอาบัตรใส่พานไป เช่น งานบวช แต่งงาน แต่ถ้าอยู่ไกลเกินกว่าที่จะไปได้ก็อนุโลมให้ส่งทางไปรษณีย์
 ถ้าผู้รับเชิญเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนม ผู้เชิญไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง อาจส่งบัตรทางไปรษณีย์
 หรือเขียนจดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 
 การส่งบัตรเชิญ
ควรจะส่งล่วงหน้าให้ผู้รับเชิญมีโอกาสเตรียมตัวแต่เนิน ๆ เช่น ตัดเสื้อผ้า ไม่นัดหมายกับผู้อื่นในวันนั้น 
นอกจากในกรณีที่กะทันหันจริง ๆ ก็พอจะอนุโลมกันได้