1.  การจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ไม่เหมาะสม เช่น   การจัดงานใหญ่โตฟุ่มเฟือยการเลี้ยงฉลอง
	   แล้วส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เป็นต้น
	2.  การอวยพรและมอบของขวัญให้กันและกันที่ไม่เหมาะสม เช่น  ให้ของขวัญด้วยมูลค่ามากเกิน
	   ความจำเป็น หรือมอบของขวัญที่เป็นสินค้าต่างประเทศ
	3.  การจัดงานหรือจัดให้มีการละเล่นต่าง ๆที่ไม่เหมาะสม เช่น การประกวดนางงาม การจัดแสดง
	   ดิสโก้เทค ฯลฯ
	4.  การจัดงานเลี้ยงกันในระหว่างเพื่อนฝูงโดยไม่ได้สนใจกิจกรรมอื่น ๆ เช่น  การทำบุญทำทาน
	   การเยี่ยมเยียนบิดามารดา หรือบุพการี

       
	1.  รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของประเพณี   รวมทั้ง
	   รูปแบบการปฏิบัติตามกิจกรรมที่เหมาะสม
	2.  รณรงค์ให้มีการอวยพรและมอบของขวัญอย่างประหยัดโดยใช้สินค้าไทยในการมอบของขวัญ
	   ซึ่งกันและกัน ส่วนระเบียบถือปฏิบัติสำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะ
	   นี้มีร่างระเบียบอยู่ฉบับหนึ่ง ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่  ชื่อว่า " ร่างระเบียบ
	   สำนักนานยรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ
	   พ.ศ....."
	3.  รณรงค์ให้มีการจัดงานอย่างประหยัดและเหมาะสมโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่จำเป็นและคำนึงถึง
	   ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย