1.  การจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต และนอกเวลาที่กำหนด
	   (เวลาจำหน่ายที่กำหนดตั้งแต่ 06.00 -18.00 น.)
  	2.  จำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต (จำหน่ายประทัดไฟ ยกเว้น
	   ประทัดไฟแบบประทัดจีน)
	3.  จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนด 
	   (ระยะเวลาที่กำหนดคือ 11.00 - 14.00 น.และ 17.00 - 24.00 น.)
	   (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัด)
  	   และการจำหน่ายสุราให้แก่ลูกค้าที่มีอาการมึนเมาสุรา จนครองสติไม่ได้แล้ว
	4.  ตั้งจุดเรี่ยไรหรือรีดไถบนถนนหลวง หรือ ทางสาธารณะ

	  	
            หากฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายดังนี้
	1.1  หากมีการจำหน่ายนอกสถานที่ที่กำหนดจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ 
	    พ.ศ.2490 มาตรา 77  มีโทษจำคุกม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 	    หรือทั้งจำทั้งปรับ
	1.2  หากมีการจำหน่ายนอกเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินคดีตามความผิดที่กำหนดในกฏ
	    กระทรวง
	2.1  หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ
	3.1  จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. สุรา มาตรา 40 
 	    ฝ่าฝืน มาตรา 17 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นสุรา
	    ต่างประเทศ และปรับไม่เกิน 500 บาท ในกรณีที่เป็นสุราในราชอาณาจักร
	3.2  การจำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนด จะถูกดำเนินคดีตามประกาศคณะปฏิบัติ 2563
	    ลง 16 พ.ย.2515 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง มีโทษตามข้อ 4 จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
	    ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
	3.3  สถานบริการจำหน่ายสุราให้แก่ลูกค้าที่มีอาการมึนเมาสุราจนครองสติไม่ได้แล้ว
	    มีความผิดตาม พ.ร.บ. สถานบริการ มาตรา 27 ฝ่าฝืน มาตรา 16(1) มีอัตราโทษ
	    ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
	4.1  หากมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมการ
	    เรี่ยไร พ.ศ. 2487 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 17จำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
	    ปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ