1.  จุดพลุ ดอกไม้เพลิงเสีงดัง และการขว้างลูกปาหรือสายรุ้งใส่ผู้อื่น 
	2.  การดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาไม่สามารถครองสติได้

	  	
	1.1  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหามาตรการหรือรณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไป  ได้ทราบถึง
	    ผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น  หากมีผู้กระทำแล้วเป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความ
	    เสียหายทางร่างกายหรือทางทรัพย์สินจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายที่ระบุเป็นความ
	    ผิดเช่นจุดพลุหรือดอกไม้เพลิงทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นผู้กระทำนั้นจะต้องถูกดำเนิน
	    คดีในข้อกล่าวหา กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเป็นความผิด
	    ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 295   มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
            4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีทรัพย์สินเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้หรือเป็นกรณี
	    จุดพลุ หรือดอกไม้ไฟ แล้วทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญก็จะมี
	    ความผิดตามกฏหมายอาญาตามลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น เป็นต้น
	1.2  กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องกำชับนายทะเบียนให้ต้องใช้
	    ดุลยพินิจรอบคอบ ในการออกใบอนุญาตให้ ทำ นำเข้า หรือ ค้าดอกไม้เพลิงโดยคำนึง
	    ถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญหากผู้ดื่มสุรามึนเมาแล้วกระทำการก่อให้เกิดความเสียหาย
	    ต่อผู้อื่น จะถูกดำเนินการดังนี้
	2.1  ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น จะถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหา เสพสุราหรือของ
	    มึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุตนมึนเมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนน
	    สาธารณะหรือสาธารณสถานเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 378 มี
	    โทษปรับไม่เกิน 500 บาท
	2.2  ขับรถในขณะมึนเมา เมื่อมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าเกินกำหนด
	    แล้วจะถูกดำเนินคดีทันที ตามข้อกล่าวหาขับรถในขณะมึนเมาสุรา อันเป็นความผิดตาม
	    พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 43(1)(2), 142 กฏกระทรวง  ฉบับที่ 16 
	    (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ มาตรา 154 มีโทษจำคุกไม่เกิน 
	    3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ