1.  การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่า และความสำคัญของประเพณี 
	     วันขึ้นปีใหม่   โดยการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
	     ทั่วถึง ได้แก่
      		-  การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
		-  การใช้สื่อทุกประเภทร่วมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
		-  การส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น โดนกำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียน
 		   การสอน
	2.  จัดให้มีการสาธิตรูปแบบของกิจกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณี เพื่อเป็นกรณี
	     ตัวอย่างอย่างน้อยภาคละ  1  แห่ง แล้วเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
	3.  กำหนดเขตบริเวณและเวลาที่อนุญาตให้มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟหรือประทัดที่ชัดเจน

	   

	1.  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแงชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการศาสนา
	     กรมการศึกษานอกโรงเรียน   สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน
                     คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมอาชีวศึกษา
	2.  กรมประชาสัมพันธ์
	3.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
	4.  กระทรวงมหาดไทย
	5.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	6.  กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม
	7.  กระทรวงแรงงานและสวัวดิการสังคม
	8.  กรุงเทพมานคร
	9.  อบต. อบจ.
              10.  ราชการส่วนท้องถิ่น
              11.  รัฐวิสาหกิจ