หน่วยงาน

ร้องเรียน
(MAIL)

กระดานสนทนา
(ร้องเรียน)

ห้องสนทนา

โทรศัพท์


        สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    ( สป. )

ร้องเรียน

--

1567


กรมการปกครอง    ( ปค. ) | คนไทย.คอม

ร้องเรียน

Chat

1548


        กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย    ( พช. )

กระดานสนทนา

--

0 2622 3131-5


        กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

ร้องเรียน

--

0-2622-2380


        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้องเรียน

--

1784

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

--

--

0 2241 5910-9


กรมโยธาธิการและผังเมือง

ร้องรียน

กระดานสนทนา

Tel: 0-2299-4311-12
Fax: 0-2299-4486


กรุงเทพมหานคร    ( กทม. )

ร้องเรียน

Chat

1555


องค์การตลาด   

กระดานสนทนา

--

0 2221 6468


        การไฟฟ้านครหลวง    ( กฟน. )

ร้องเรียน

--

1130


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ( กฟภ. )

--

--

1129


        การประปานครหลวง  ( กปน. )

--

ร้องเรียน

--

1125


        การประปาส่วนภูมิภาค    ( กปภ. )

ร้องเรียน

Chat

1662


ดูสถิติการร้องเรียน