หมู่ลูกเสือและกิจกรรม
กิจกรรมหมู่กวาง
 วปอ.กำหนดให้นักศึกษาเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทำให้มีโอกาสรับทราบโดยตรงเเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แท้จริงของประเทศต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาแล้ว (13 มีนาคม 2551)
 เนคเทคได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีผลการวิจัยที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง (6 มีนาคม 2551)
 การเดินทางไปดูกิจการ/ศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ ข้อมูลจาก http://www.thaindc.org/ (5 มีนาคม 2551)
 การเดินทางไปดูกิจการ/ศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ วปอ.กำหนดให้นักศึกษาเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ (4 มีนาคม 2551)
 ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ ที่หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งแบบรายงานเล่มและวารสาร (4 มีนาคม 2551)
กิจกรรมทั้งหมด  เพิ่ม/ลบกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์หมู่กวาง
 ดูแลสุขภาพ ด้วยความปรารถนาดี จาก คณะกรรมการปลอดภัยฯ (6 มีนาคม 2551)
 หลักในการเสริมสร้างสุขภาพ (6 มีนาคม 2551)
 ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2550 (22 กุมภาพันธ์ 2551)
 ประกาศจำนวนประชากรปี 2550 (22 กุมภาพันธ์ 2551)
  เพิ่ม/ลบประชาสัมพันธ์ 

รายนามนักศึกษาหมู่กวาง

ลำดับชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่งสังกัด
1นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
2พลตรีชัชวาล มั่นศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุด
3นางสาวชุติมา บุณยประภัศรอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
4พลตรีเชิดชัย จันทร์เทศเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบก
5นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรีผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรม
6นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ ๙) กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข
7นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กระทรวงมหาดไทย
8นายสมเกียรติ บุญชูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
9นายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญผู้อำนวยการเขตปทุมวัน สำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
10นายสุรพิทย์ กีรติบุตรเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ
11พลเรือตรีอิทธิคมน์ ภมรสูตเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือกองบัญชาการทหารสูงสุด
12พลตรีฉัตรชัย สาริกัลยะเจ้ากรมการเงินทหารบกกองทัพบก
13พลตรีชนินทร์ จันทรโชติหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14นายชวลิต จันทรรัตน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
15พลอากาศตรีชูชาติ วุฒิศาสตร์กุลผู้อำนวยการกองการเงิน สำนักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์กรมราชองค์รักษ์
16นางณัฐหทัย หิรัญเชาวิวัฒน์กรรมการบริหาร บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัดนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
17นายบุญสม ผ่องบุพกิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท พระจันทร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์, ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
18นายประยุทธ พิพิธสุขสันต์กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ธนาเพ็ญกฤษกองทัพเรือ
19นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน ๔ สำนักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
20นายสินธพ สิริสิงหรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม
21พันเอกอนุชาติ บุนนาคอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด
ย้อนกลับ