จับตารัฐ... แปลงอบายมุข เป็นความชอบธรรม !! โดยรุ่งทิพย์ ภู่ทองคำ กรุงเทพธุรกิจ
"หมอเลี้ยบ" โยนเผือกร้อน ชง ครม.ล้มโต๊ะ "สมาร์ตการ์ด" โดยเศรษฐกิจ มติชนรายสัปดาห์
3 ปีกองทุนหมู่บ้านได้อะไร? โดยวิษณุ บุญมารัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
โอท็อป กับอนาคตชนบทไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
รัฐบาลอบายมุข โดยวัลลภ ตังคณานุรักษ์
"คิดตาม" พระราชดำรัส โดยนงนุช สิงหเดชะ
คนจนจะหมดจากเมืองไทยใน 6 ปีข้างหน้า? โดย วิทยากร เชียงกูล ผอ.ศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แผ่นดินไทยจะไม่มีความยากจน โดย ดร.ไสว บุญมา
มองมุมใหม่ : ผู้นำสูงสุดไม่ได้บริหารองค์กรเพียงลำพัง โดยผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
ผู้ว่า CEO โดยบุญช่วย ศรีสารคาม
คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร ช่วยเร่งเศรษฐกิจไทยเป็นผู้นำภูมิภาคนี้ โดยถนอม พิพิธยากร
เศรษฐศาสตร์ "เอื้ออาทร" โดยเบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข
บทบาทของธุรกิจ SMEs ในยุทธศาสตร์เจาะตลาด และความรับผิดชอบสภาพต่อสิ่งแวดล้อม โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนหมู่บ้าน : จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติโดยอ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
เหตุใดจึงไม่มีธนาคารพาณิชย์ คิดทำโครงการเช่นธนาคารประชาชน? โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา
ด้านอุปสงค์ของยาเสพติด โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
ทำสงครามกับยาเสพติดต้องใช้ปัญญามากกว่ากำลังล้วนๆ โดย วิทยากร เชียงกูล ผอ.ศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ ม.รังสิต
สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด โดย วีรพงษ์ รามางกูร
หวย กับการปราบ ผู้มีอิทธิพล โดย นวลน้อย ตรีรัตน์
ทิศทางของประเทศไทยในการสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
โดยดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

บทบาทภาคธุรกิจเอกชนกับปัญหาคอร์รัปชั่น โดย อานันท์ ปันยารชุน
คนไทยควรจะรู้จักคอร์รัปชั่นแบบใหม่ โดยนพ.ประเวศ วะสี
โอกาสที่คนไทยจะมีระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุด จาก 30 บาท รักษาทุกโรค สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ประเวศ วะสี "30 บาท" พาชาติล่มจมจริงหรือ? โดยดร.วิโรจน์ ณ ระนอง