ประตูสู่การบริการภาครัฐ : ตามแนวนโยบาย e-Government
[ Virtual Registration Office and On-Line My Thailand ]
รัฐได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) Thailandgateway เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรัฐที่ให้บริการประชาชนบนระบบ Internet ผ่านเว็บไซด์ www.khonthai.com
ระบบที่ให้บริการในขณะนี้ มีดังนี้

(1) การตรวจสอบรายการข้อมูลประวัติการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัว ฯ ทะเบียนทหาร หนังสือเดินทาง ประกันสังคม ดัชนีกลางข้าราชการ ฯลฯ ของตนเอง

(2) เฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้รับอนุญาต/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะปฎิบัติหน้าที่ในสำนักทะเบียน ON-LINE ในต่างประเทศ (การเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ การรับจด รับแจ้ง การเกิด การตาย ในต่างประเทศ)

(1) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มี Pin Code
บันทึกหมายเลขประจำตัวฯ [PID] และ PIN CODE1


(2) เจ้าพนักงานของรัฐ ที่ได้รับอนุญาต
บันทึกหมายเลขประจำตัวฯ [PID] และรหัสผ่าน

Copyright (C) 1999 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved
Visitor : 3269099
สำนักทะเบียน จะหยุดให้บริการ PIN-CODE ชั่วคราว เพื่อปรับเข้าระบบใหม่ โดยให้ประชาชนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ใชบัตร Smart Card เข้าระบบแทน PIN-CODE