>>> ยกเลิกสิทธิ์การตรวจสอบรายการประวัติของตนเอง [PIN CODE สำหรับประชาชนทั่วไป]
เลขประจำตัวประชาชน :
PIN CODE 1 :
PIN CODE 2 :