ประตูเข้าสู่การบริการภาครัฐ
( Thailand GateWay :TGW )

  • Thailand GateWay คือ การให้บริการประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทีมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรับบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล คัดรับรองเอกสารทางราชการ พิมพ์คำร้อง ขณะนี้ได้ให้บริการแล้วหลายรายการ เช่น ประวัติทะ เบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การตั้งชื่อสกุล หนังสือเดินทาง (กระทรวงการต่างประเทศ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ฟรีสำหรับทุกท่าน และท่านยังสามารถเลือกชื่อ E-mail รอง [ name@khonthai.com ] ได้ตามใจชอบ และท่านสามารถสร้างHome Page ส่ วนตัวของท่านได้อีกด้วย

  • ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรายการของท่านเท่านั้น โดยที่ท่านจะต้องขอรหัสผ่านส่วนบุคคล (PIN CODE) ที่สำนักทะเบียนอำเภอ /เขต /เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

  • PIN CODE คืออะไร
  • กลับเมนูหลัก