รายงานการสร้างไฟล์ผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

Election 2557

 
 
**** หากต้องการสั่งพิมพ์หน้า Page ให้ไปที่ IE เมนู File-->Page setup และ set ค่า Margins ดังนี้ Left:4.23, Right:4.23, Top:5.93, Bottom:6.1****
**** จากนั้นดูตัวอย่างการพิมพ์จาก Print Preview ****
 
 

 


© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED