ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนไทย.. (pเลขประจำตัวประชาชน@khonthai.com)
    ท่านได้อะไรกับการลงทะเบียน ขอไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ khonthai.com
    การลงทะเบียนเพื่อขอไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค เป็นส่วนหนึ่งของการ ขอรหัสบุคคล(Pin Project) เมื่อท่านลงทะเบียน ขอรหัสบุคคลแล้วท่านสามารถ ตรวจสอบข้อมูลด้านการทะเบียน ของท่าน อาทิรายการตามทะเบียนราษฎร(ทะเบียนบ้าน), รายการบัตรประจำตัวประชาชน, รายการเปลี่ยนชื่อ, รายการเปลี่ยนสัญชาติ,รายการย้ายที่อยู่ และยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง, ตรวจสอบการสมรส-หย่า ได้ด้วย
    สำหรับไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคนั้น เราจะกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (user) คือ p ตามด้วยรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านอาทิ p3100201065626 โดยมีที่ทำการไปรษณีย์(mail server) คือ khonthai.com ดังนั้นไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail address) ก็จะเป็น p3100201065626@khonthai.com ส่วนรหัสลับ ก็คือ รหัสบุคคล(เลข 4 หลัก) ที่ท่านลงทะเบียนไว้แต่ทั้งนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วจะมีขั้นตอนการ ตรวจสอบ หากเป็นเจ้าของประวัติจริงจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ โดยจะแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ที่ท่านระบุหรือที่ท่านขอใหม่ให้ทราบ


คู่มือการลงทะเบียน
ลงทะเบียนขอ Pin Code
ลงทะเบียนใหม่กรณีลืม Pin Code
ขอเปลี่ยน Pin Code

HOME ->