Suwanna M.
   หน้าแรก  
   ประตูสู่บริการภาครัฐ  
   การบริการภาครัฐ (MOU)  
   ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  
   ปรึกษาปัญหาการทะเบียน 1548  
   สน.บท. ๙๖๙  
     
   บัญชีสรุปเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  
   ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง (khonthai.com)  
   ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง (eservice.dopa.go.th)  
   ระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (khonthai.com)  
   ระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (eservice.dopa.go.th)  
   รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  
     
    ทะเบียนราษฎร/ประชากร  
    การต่างประเทศ  
    สาธารณูปโภค  
    สุขภาพ  
    อาชีพ  
    อุตสาหกรรม  
    การคมนาคมขนส่ง/การสื่อสาร  
    การศึกษา  
    การพาณิชย์  
    สวัสดิภาพ  
    การเกษตร  
    กระทรวงต่าง ๆ  
     
     
     Thailand GateWay คือ การให้บริการประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรับบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้ปิดปรับปรุงการให้บริการหลายรายการ เช่น ประวัติทะ เบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การตั้งชื่อสกุล หนังสือเดินทาง (กระทรวงการต่างประเทศ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะลงทะเบียนรายใหม่ (E-mail)
      ขณะนี้ปิดปรับปรุงการขอบริการ PIN Code (สำหรับผู้ขอรายใหม่ชั่วคราว)
     ท่านใดที่มี PIN Code อยู่แล้วและประสงค์จะใช้งานรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าสู่ระบบ webmail.khonthai.com ได้ตามปกติ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ โทร 0-2791-7515
  
     
   กรมการปกครองกับการสนับสนุนการจัดการการเลือกตั้ง 2557    
   ข่าวพาดหัว หนังสือพิมพ์รายวัน    
    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555    
     
   ความเป็นมาของทะเบียนบ้าน   
   ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน  
   ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก)  
   รหัสบุคคล (PIN. Code)  
   ระบบทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration)  
   สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย  
   โทรศัพท์สายด่วนประจำบ้าน  
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
     
 
10 ตุลาคม 2544 เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินฝึกขับไล่แบบแอล 39 ของกองทัพอากาศตก บริเวณทุ่งนา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นเหตุให้ร้อยโท กุณวัฒน์ เนตรมุกดา นักบิน เสียชีวิต
 
     
     
   คนไทยควรรู้  
   พุทธศาสนา  
     
   ประกาศจำนวนประชากรปี 2553  
   ประกาศจำนวนประชากรปี 2554  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2555  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2556  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2557  
     

คลินิกกฎหมายสัญชาติ
คนไทยดอทคอม
 
  •         ชื่อไทยดอทคอม           ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   
  • ข้อมูลภาครัฐ1111    กรมการกงสุล    บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.    กรมการปกครอง   
  •                

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่  8123483
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
BORA WEB Team
สำนักบริหารการทะเบียน ลำลูกกา (คลอง 9) ปทุมธานี
Webmaster@khonthai.com
Copyright (C) 1999 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved