Suwanna M.
   หน้าแรก  
   ประตูสู่บริการภาครัฐ  
   การบริการภาครัฐ (MOU)  
   ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  
   ปรึกษาปัญหาการทะเบียน 1548  
   สน.บท. ๙๖๙  
     
   ระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (khonthai.com)  
     
    ทะเบียนราษฎร/ประชากร  
    การต่างประเทศ  
    สาธารณูปโภค  
    สุขภาพ  
    อาชีพ  
    อุตสาหกรรม  
    การคมนาคมขนส่ง/การสื่อสาร  
    การศึกษา  
    การพาณิชย์  
    สวัสดิภาพ  
    การเกษตร  
    กระทรวงต่าง ๆ  
     
     
     Thailand GateWay คือ การให้บริการประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรับบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้ปิดปรับปรุงการให้บริการหลายรายการ เช่น ประวัติทะ เบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การตั้งชื่อสกุล หนังสือเดินทาง (กระทรวงการต่างประเทศ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะลงทะเบียนรายใหม่ (E-mail)
      ขณะนี้ปิดปรับปรุงการขอบริการ PIN Code (สำหรับผู้ขอรายใหม่ชั่วคราว)
     ท่านใดที่มี PIN Code อยู่แล้วและประสงค์จะใช้งานรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าสู่ระบบ webmail.khonthai.com ได้ตามปกติ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ โทร 0-2791-7524-25
  
     
   กรมการปกครองกับการสนับสนุนการจัดการการเลือกตั้ง 2557    
   ข่าวพาดหัว หนังสือพิมพ์รายวัน    
    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555    
     
   ความเป็นมาของทะเบียนบ้าน   
   ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน  
   ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก)  
   รหัสบุคคล (PIN. Code)  
   ระบบทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration)  
   สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย  
   โทรศัพท์สายด่วนประจำบ้าน  
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
     
 
14 ธันวาคม 2544 ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2544 1 นายถวัลย์ ดัชนี สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 2 นายประดิษฐ์ ยุวพุกกะ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) 3 นายคำพูน บุญทวี สาขาวรรณศิลป์ 4 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านมุ้ย) สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนต์ฯ)
 
     
     
     
   คนไทยควรรู้  
   พุทธศาสนา  
     
   ประกาศจำนวนประชากรปี 2553  
   ประกาศจำนวนประชากรปี 2554  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2555  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2556  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2557  
    ประกาศจำนวนประชากรปี 2558  
     

คลินิกกฎหมายสัญชาติ
คนไทยดอทคอม
 
  •         ชื่อไทยดอทคอม           ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   
  • ข้อมูลภาครัฐ1111    กรมการกงสุล    บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.    กรมการปกครอง   
  •                

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่  8550828
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
BORA WEB Team
สำนักบริหารการทะเบียน ลำลูกกา (คลอง 9) ปทุมธานี
Webmaster@khonthai.com
Copyright (C) 1999 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved